Đảng ủy xã Kỳ Xuân tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII
12/01/2023 01:20
   
Đảng ủy xã Kỳ Xuân tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII
Ngày 30/12/2022, Đảng ủy xã Kỳ Xuân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Đ/c Dương Xuân- Bí thư đảng bộ quán triệt NQ
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm tiếp tục quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Dương Xuân Sáu - Bí thư đảng ủy xã quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau Hội nghị, Thường trực Đảng ủy đề nghị các đơn vị, các ban ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết trên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức thực hiện.

Tin bài: Dương Hương- VPĐU

 Người đang truy cập: 21
 Tổng số truy cập: 2362939